خدمات

      مشاوره و اجرای سامانه های نرم افزاری
   
      ارائه راهکارها، خدمات میزبانی و ثبت دامنه های اینترنتی
   
      احصای خدمات و اجرای پروژه های خدمات الکترونیک
   
      مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه نرم افزار
   
      اجرای پروژه های گرافیکی و چند رسانه ای