دپارتمان تحقیق و توسعه

   يکی از ارکان پيشرفت هر نهاد خدمت محور، ارج نهادن به مقام مشتری و لزوم انطباق با نياز ها و آماده سازی بستری برای ترقی ايشان است. با توجه به سير صعودی و مثبت تغيير و تحولات در دنيای فناوری اطلاعات، واحد "تحقيق و توسعه" (Research & Development) همگام و بصورت موازی با ساير واحد های عملياتی فعاليت هايی در زمينه بازاريابی، بومی سازی و انتشار فناوری هايی که به هر نحو خلاء نبود آنها در سبد انتخاب مشتری احساس می شود، انجام می دهد. اين واحد که بطور مستقل و تنها در زير نظر مديريت شرکت به فعاليت می پردازد، در بازه های زمانی خاص اقدام به تعريف "خط مشی پيشرفت درون سازمانی" (Inner OrganizationRoadmap) و همگام سازی آن با فعاليت های در دست انجام می نمايد.

  انجام تحقيق های دوره ای، دريافت بازخورد اجرای هريک از پروژه های انجام شده، نيازسنجی مشتری و بازار، امکان سنجی فناوری هايی که بطور کامل يا صحيح مورد بهره برداری واقع نمی شوند به همراه ارائه گزارشات مستند و راهکار های چند بعدی از اهم فعاليت هاي اين واحد می باشد. از ديگر وظايف کاری اين گروه نظارت بر بازدهی هر يک از تيم های اجرايی و يا محصولات سمت مشتری شرکت است تا با يافتن نقاط احتمالی ضعف نسبت به رفع مورد و افزايش بهره وری اقدام گردد.

   از سوی ديگر ارتباط مستقيم اين واحد با مراکز توليد علم همچون پارک های علم و فناوری و دانشگاه های معتبر کشور باعث انتقال دانش در زمينه های مشترک گرديده که خود نويد بخش آينده ای روشن برای فعاليت های شرکت است.