برخی از مشتریان ما

دپارتمان مهندسی نرم افزار

   دپارتمان "مهندسی نرم افزار" شرکت با اتخاذ رويکرد رفع نيازهای استانی و ملی نسبت به بحث نرم افزاری در زمينه های مختلف (شخصی ، شرکتی ، سازمانی) اقدام به تعريف گروه هاي عملياتی مستقل که همگی در راستای نيل به اهداف کلی شرکت فعال هستند، نموده است. پوشش اکثر زبان های برنامه نويسی و بستر های اجرايی در دو سطح Desktop Base و Web Base به همراه پشتيبانی از تمام بانک های اطلاعاتی رايج در کنار تخصص و سابقه اجرايی هر يک از اعضای تيم انعطاف و آسودگی را برای مشتری در انتخاب ابعاد و نوع راهکار مورد نظر خود به ارمغان می آورد. سابقه درخشان شرکت در اجرای موفقيت آميز برخی از مهمترين و درخشان ترين پروژه های استانی خود گواه اين ادعاست. پوشش انواع نياز های کاربری در ايجاد و پياده سازی راهکار به همراه پشتيبانی های آتی موردی ست که به عنوان يک اصل در سرلوحه فعاليت های اين واحد جای گرفته ست.

   رعايت دقيق معتبرترين استاندارد های صنعت توليد نرم افزار و شيوه های توليد با تکيه بر تفکر ايجاد براساس نياز های موجود، شرکت را بر آن داشته تا با دوری از روال مرسوم و البته اشتباه بومی سازی ناقص برنامه ها (که خود گاهها ناقض موارد مهمی چون اصالت ، کاربرد ، کارکرد ، مالکيت و يا حتی امنيت برنامه می شود) خود اقدام به تعريف پروژه نمايد.

   بکار گيری بروز ترين تکنولوژی ها چون : WCF – WMF – LINQ – xHTML – CSS (v.4) – AJAX – SilverLight در کنار تفکر توسعه های احتمالی در آينده باعث می شود تا طول عمر بهره برداری از نرم افزار بطور قابل ملاحظه ای افزايش يابد.

از فعاليت های اين واحد می توان به موارد زير اشاره نمود ...

   - ايجاد برنامه های تحت سيستم با استفاده از زبان های .NET و Java (SE – EE)

   - ايجاد برنامه های تحت وب با استفاده از زبان های PHP ، .NET و Java

   - ايجاد و مديريت بانک های اطلاعاتی : MS SQL Server – MySQL – Oracle SQL

   - طراحی و اجرای انواع Web Service ها تحت SOAP – WSDL

   - ايجاد و اجرای سامانه های مديريت محتوای اينترنتی : CMS – CMF – Web Portal

   - ايجاد و اجرای سامانه های يکپارچه سازمانی : ERP – CRM – Total Solution Systems

   - ايجاد و اجرای سامانه های کاربردی با اهداف خاص بنابر نياز مشتری

   - اجرای تست های چندگانه (S.A.F.S) و نگهداری از نرم افزار

   - بهينه سازی و يا ارتقاء بستر های فعلی