Text-
دپارتمان تحقيق و توسعه

يکـی از ارکان پيشرفت هر نهاد خدمت محور، ارج نهادن به مقام مشتری و لزوم انطباق با نياز‌ها و آماده‌سازی بستری برای ترقی ايشان است. با توجه به سير صعودی و مثبت تغيير و تــحـولات در دنيای فنـاوری اطـلاعـات، دپارتمان "تحقيق و توسعه" (Research & Development) همگام و بصورت موازی با ساير واحد‌های عملياتی فعاليـت‌هايی در زمينه بازاريابی، بومی‌سازی و انتشار فناوری‌هايی که به هر نحو خلاء نبود آنها در سبد انتخاب مشتری احساس می‌شود، انجام می‌دهد. اين دپارتمان که بطور مستقل و تنها در زير نظر مديريت شرکت به فعـالـيت مـی‌پردازد، در بازه‌های زمانی خاص اقدام به تعريف "خط‌مشی پيشرفت درون‌سازمانی" (Inner OrganizationRoadmap) و همگام‌سازی آن با فعاليت‌های در دست انجام می‌نمايد. انجام تحقيق‌های دوره‌ای، دريافت بازخورد اجرای هريک از پروژه‌های انجام شده، نيازسنجی مـشتـری و بـازار، امکان‌سنجی فناوری‌هايی که بطور کامل يا صحيح مورد بهره‌برداری واقع نمی‌شوند به همـراه ارائه گـزارشـات مستند و راهکار‌های چند بعدی از اهم فعاليت‌هاي اين واحد می‌باشد. از ديگر وظايف کاری اين گروه نظارت بر بازدهی هر يک از تيم‌های اجرايی و يا محصولات سمت مشتری شرکت است تا با يافتن نقاط احـتـمـالی ضـعـف نسبت به رفع مورد و افزايش بهره وری اقدام گردد.  از سوی ديگر ارتباط مستقيم اين واحد با مراکز توليد علم همچون پارک‌های عـلـم و فـنـاوری و دانشـگاه‌هـای معتبر کشور باعث انتقال دانش در زمينه های مشترک گرديده که خـود نــويد بخــش آينــده‌ای روشن برای فعاليت‌های شرکت است.