Text-
دپارتمان مهندسی امنيت داده

با توجه به گسترش بهره‌برداری از فناوری‌های مخابراتی و پردازشی و درگير شدن حجم انبوهـی از اطلاعات با اين فناوری‌ها در حين عمليات نگهداری و پردازش؛ لزوم وجود تفکر حفاظت از مــنابع و استـقـرار سـيـاسـت و عملکرد هايی در راستای صيانت از اين دارايی های (عموما ارزشمند) آشکار می شود. واحد "امنيت داده" بـنابـر تفکر طراحی، مشاوره، اجرا و ارتقاء سياست و بسترهای امنيتی (Security Policies& Infrastructures) از بهار سال 1388 فعاليت موازی و مشترک خود را باساير واحد‌های عملياتی شرکت آغاز نمود. فعاليت‌هـای اين واحـد بـه دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسيم می‌گردد..

اهم فعالیت‌های این دپارتمان عبارتند از:      
  1. نياز و امکان‌سنجی خدمات موجود در سمت مشتری و ارائه راهکار‌های اجرايی در جهت ارتقاء      
  2. بررسی‌های دوره‌ای و پشتيبانی تمام وقت از راهکار‌های موجود      
  3. رده‌بندی (Grading) بخش‌ها و اطلاعات موجود      
  4. ايمن‌سازی رهکار‌ها و خدمات موجود     
  5.  استقرار راهکار و /يا سامانه‌های امنيتی در جهت حفاظت از منابع     
  6. آموزش منابع انسانی بر اساس استاندارد‌های رايج امنيت داده