Text-
دپارتمان مهندسی نرم‌افزار

بخش "مهندسی نــرم‌افزار " شرکت با اتخاذ رويکرد رفع نيازهای اسـتانی و ملـی نسبت به بحث نرم‌افزاری در زمينه‌های مختلف (شخصی، شرکتی، سازمانی) اقدام به تعريف گروه‌هاي عملياتی مستقل که همگی در راسـتای نيل به اهداف کلی شرکت فعال هستند، نموده است. پوشش اکثر زبان‌های برنامه‌نويسی و بستر‌های اجرايی در دو سطح Desktop Base و Web Base به همراه پشتيبانی از تماـم بانـک‌های اطلـاعــاتی رایــج در کــنـار تخصـص و سـابـقـه اجرايی هر يک از اعضای تيم ، انعطاف و آسودگی را برای مشتری در انتـخاب ابـعاد و نـوع راهـکار مـورد نـظر خـود به ارمغان می‌آورد.
 

از فعاليت‌های اين واحد می‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. ايجاد برنامه‌های تحت‌سيستم عامل با استفاده از زبان‌های( .NET و Java -SE – EE)
  2. ايجاد برنامه‌های تحت‌وب با استفاده از زبان‌های PHP   و Java    
  3. ايجاد و مديريت بانک‌های اطلاعاتی :  MySQL – Oracle SQL    
  4. طراحی و اجرای انواع Web Service ها تحت SOAP – WSDL
  5. ايجاد و اجرای سامانه‌های مديريت محتوای اينترنتی : CMS – CMF – Web Portal
  6. ايجاد و اجرای سامانه‌های يکپارچه سازمانی : ERP – CRM – Total Solution Systems 
  7. ايجاد و اجرای سامانه‌های کاربردی با اهداف خاص بنابر نياز مشتری در بستر آی او اس یا اندروید
  8. اجرای تست‌های چندگانه (S.A.F.S) و نگهداری از نرم‌افزار
  9. بهينه سازی ويا ارتقاء بستر‌های فعلی