Text-
دپارتمان پشتیبانی

فروش محصول یا ارائه خدمت نرم‌افزار‌ی آغاز مسیری است که توسط شرکت پیمانکار(مجری) و کارفرمـا در طول یک بازه زمانی نسبتا طولانی طی خواهد شد.انتظار کارفرما در طــول این مســیر آمـوزش،رفع اشکـالات احتمالی پیش آمده و اطمینان از وجود فایل‌های پشتیبان(back up) در بازه‌هـای زمــانی یک روزه تـا یـک مـاهـه است.طی سالیان اخیر همواره شعار شرکت ریواس سیستم ارائه محصول و خدمت با کیــفیـت بالا و پـس از آن همراهی با مشتری تا رسیدن به هدف بوده و در این راستا دپارتمان پشـتیبانی شرکـت از هیـچ کوشـشی دریغ نکرده است.

نظم، سرعت و دقت از ملزومات پشتیبانی مناسب است که سرلوحه کار دپـارتمـان پــشتیبــانی قرار گـرفته تا بهترین خدمات پس‌از فروش نصیب مشتریان شرکت گردد.این دپارتمان با بهــره‌منــدی از تـیــم مــجــرب کارشناسان حرفه‌ای و آموزش دیده، خدمات پشتیبانی و نگهداری به صورت 24/7 ارائه نموده تا امکان خـدمت‌رسانی سریع و دقیق به مشتریان را فراهم نماید.