تهیه لیستی از اهداف، انتظارات، امکانات و نیازهای کارفرما برای سفارش نرم افزار در مشاوره حضوری یا تلفنی

افزودن توضیحات کامل به لیست نیازسنجی کارفرما توسط تحلیلگر نرم افزار دپارتمان مهندسی نرم‌افزار

جانمایی و طراحی خروجی های گرافیکی نرم افزار و ایجاد طرح گرافیکی پس از تایید در مرحله اول، توسط گرافیست

طراحی و کدنویسی امکانات مورد نظر کارفرما با توجه به طرح اجرایی پروژه و راه اندازی نسخه بتا با گرافیک تهیه شده

مطابقت امکانات نرم افزار تهیه شده با خواسته های کارفرما و رفع اشکالات فنی در صورت مشاهده و ایجاد نسخه پایدار

نگهداری و به روزرسانی نرم افزاری پروژه و توسعه قسمت های درخواستی کارفرما در طول قرارداد